Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

WolffGirl
bo tyle we mnie szkła
tyle drzazg jak rój z ust
chciałbym sobie
pomóc
— ostatni walc
WolffGirl
7299 0da8 500
moje.

February 27 2017

WolffGirl
WolffGirl
6141 6899 500
"Ości" 20

February 26 2017

WolffGirl
4786 13f1
5920 33c1
Reposted fromjemstone jemstone viashitsuri shitsuri
WolffGirl
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaszydera szydera
WolffGirl
4287 78f5
Reposted fromkerosine kerosine viaszydera szydera
WolffGirl
6011 00cf
Reposted fromheroes heroes viamerydocholery merydocholery
WolffGirl
6017 06d3
dictator of good taste
WolffGirl

July 10 2015

WolffGirl
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viabirke birke
WolffGirl
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viabirke birke
WolffGirl
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viatupfen tupfen
WolffGirl
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatupfen tupfen

June 24 2015

WolffGirl
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszmaragdowykot szmaragdowykot
WolffGirl
WolffGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl