Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

WolffGirl
WolffGirl

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

WolffGirl
Żeby żyć, trzeba mieć dobry humor. Ja go nie miałam.
WolffGirl
9528 6161
WolffGirl
9027 ee3d
WolffGirl

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viawhite-raven white-raven
WolffGirl
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaEscaladr Escaladr
WolffGirl
4726 f8c3
WolffGirl
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
— św. Paweł, List do Rzymian (Rz 13, 8)
Reposted fromcudoku cudoku viaonewayticket onewayticket
WolffGirl
9055 ebc7
Reposted fromlyapics lyapics viagreywolf greywolf
WolffGirl
WolffGirl
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
WolffGirl
1074 3f36
WolffGirl
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viagreywolf greywolf
WolffGirl
4989 080e 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaScarletWolf ScarletWolf
9932 ce23 500
WolffGirl
WolffGirl
1923 b620 500
Reposted fromniente niente viaScarletWolf ScarletWolf

June 21 2015

WolffGirl
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność...
— Mt 6, 23b
Reposted bymooncturia666 mooncturia666
WolffGirl
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viafollow-me follow-me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl